Quản lý ngày giỗ

Bạn được phép lưu tối đa 5 ngày giỗ. Hàng năm, bạn sẽ được hệ thống thông báo nhắc qua Facebook trước ngày giỗ một vài ngày. Số ngày nhắc trước do bạn tùy chọn, có thể là nhắc trước 1 hoặc 2 ngày.

Chú ý:
- Âm lịch cùng 1 tháng có năm có 30 ngày, nhưng có năm chỉ có 29 ngày nên nếu mất vào ngày 30 âm lịch thì có năm sẽ phải làm giỗ vào ngày 29 âm lịch.
- Ngày giỗ không tính theo tháng nhuận, ví dụ có 2 tháng tư âm lịch thì tính ngày giỗ theo tháng tư âm lịch đầu tiên (bỏ qua tháng tư nhuận).

Bạn cần đăng nhập Facebook để quản lý ngày giỗ